Guardian: Winter 2004

Winter 2004 Guardian cover
The Guardian